4/17/2017 3:13:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

02/8/2020

Hạn cuối nộp bài

30/8/2020

Kết thúc phản biện lần 1

06/9/2020

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến của PB lần 1

13/9/2020

Kết thúc phản biện lần 2

15/9/2020

Hoàn thành việc chuyển trạng thái (accept/ reject)

17/9/2020

Nộp bài hoàn chỉnh

18/11/2020

Hội nghị thường niên