4/17/2017 3:13:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Mốc thời gian

11/8/2019

 

 

Hạn cuối nộp bài

 

 

4/9/2019

 

 

Kết thúc phản biện lần 1

 

 

11/9/2019

 

 

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến của PB lần 1

 

 

18/9/2019

 

 

Kết thúc phản biện lần 2 (Trưởng tiểu ban sẽ quyết định)

 

 

19/9/2019 

 

 

Hoàn thành việc chuyển trạng thái (accept/ reject)

 

 

22/9/2019

 

 

Nộp bài hoàn chỉnh

 

 

14/11/2019

 

 

Hội nghị thường niên (cả ngày)