5/15/2020 9:33:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 

Báo cáo mời toàn thể HNTN 2020
 
 

Báo cáo số 1

  

Modelling for sustainable adaptation planning 


  

Prof. Alexis Drogoul 


  
UMMISCO/ IRD-France

Báo cáo số 2

  

Giám sát tài nguyên nước mặt và cảnh báo hạn hán trong điều kiện thiếu số liệu quan trắcGS. TS. Nguyễn Quang Kim Trường Đại học Thuỷ lợi, Việt Nam

Báo cáo số 3

  

Cơ điện tử và kỹ thuật robot trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư


  

GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang


  

Trường Đại học Thuỷ lợi, Việt Nam