4/27/2020 4:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 

 

 

Tiểu ban: Công trình

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

Đồng trưởng tiểu ban

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng

Đồng trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Kỹ thuật Tài nguyên nước

 

PGS.TS Lê Văn Chín

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Thuỷ Văn - Thuỷ lực

 

PGS.TS Hoàng Thanh Tùng

Đồng trưởng tiểu ban

PGS.TS Trần Thanh Tùng

Đồng trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Hóa - Môi trường

 

PGS.TS Bùi Quốc Lập

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Công nghệ thông tin

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Quỳnh

Đồng trưởng tiểu ban

TS Đặng Thị Thu Hiền

Đồng trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Điện - Điện Tử

 

TS Nguyễn Văn Thắng

Đồng trưởng tiểu ban

TS Nguyễn Văn Nghĩa B

Đồng trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Cơ khí

 

TS Đoàn Yên Thế

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Khoa học xã hội

 

TS Tô Mạnh Cường

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Kinh tế và Quản lý

 

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi

Trưởng tiểu ban

Tiểu ban: Ngôn ngữ Anh

 

ThS Nguyễn Thị  Hồng Anh

Trưởng tiểu ban