4/27/2020 4:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article


PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

Trường Đại học Thủy lợi

Trưởng ban

GS.TS Nguyễn Tiến Chương

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

TS Nguyễn Mạnh Cường

Trường Đại học Hà Nội

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Ngọc Doanh

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Thu Hiền

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

ThS Dương Thuý Hường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

TS Nguyễn Thanh Liêm

Trường Đại học Melbourne

Ủy viên

PGS.TS Ngô Lê Long

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

TS Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

Học viện Tài chính

Ủy viên

PGS.TS Hồ Sỹ Tâm

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

PGS.TS Lê Công Thành

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Thị Thuỷ

Học Viện Nông nghiệp VN

Ủy viên

GS.TS Thiều Quang Tuấn

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

TS Đinh Thị Hải Vân

Học Viện Nông nghiệp VN

Ủy viên

TS Lâm Thị Lan Hương

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

TS Nguyễn Thái Minh Tuấn

Trường Đại học Bách Khoa HN

Ủy viên